top of page
LGOO.png

Gestaltterapi

gestalt3.jpg

Gestaltterapi er en relasjonell form for samtaleterapi der der jeg som terapeut utforsker sammen med deg i dialog dine utfordringer. Jeg møter, støtter deg og utfordrer med en åpen og empatisk, ikke-dømmende holdning. 

Velkommen til gestaltterapi 

Gestaltterapi hjeper deg til å bli mer bevisst dine behov og handlinger i relasjon til andre. Når du blir mer oppmerksom på hva du gjør og hvordan du gjør det, samt hvordan du blir følelsesmessig påvirket i ulike situasjoner, får du muligheten til å ta mer ansvar og eierskap for dine handlinger og din historie.

 

Økt selvinnsikt gir deg mulighet til å forstå deg selv bedre og hvordan de valgene du tar, påvirker din helse og dine relasjoner. 

Vi gjør det sammen

I vår terapeutiske relasjon utforsker vi sammen hva som skjer i ditt forhold til andre, både gjennom hva du forteller, og konkret hva som viser seg mellom oss. Jeg bruker min oppmerksomhet som verktøy for å lede deg til nye oppdagelser i din kontakt med omverdenen, om hva som skjer og hvordan det oppleves for deg.

I gestalt jobber vi med å erkjenne og akseptere det som er. Vi utforsker hvordan vi kan håndtere problemer og konflikter som oppstår, på nye og mer hensiktsmessige måter.

gestalt.jpg

Hvordan jobber jeg som gestaltterapeut? 

Under får du et innblikk i hva jeg som gestaltterapeut fokuserer på i terapien.

Økt oppmerksomhet

Et av hovedmålene i gestaltterapi er å øke din oppmerksomhet, hvordan du påvirker og blir påvirket av omgivelsene (som familie, jobb, skole, venner og samfunnet.) Med en høyere oppmerksomhet om hvordan du fungerer, er du bedre rustet til å  foreta valg og opparbeide en bedre selvregulering. Gjennom å jobbe med erfaringen din her og nå i terapirommet, kan vi bringe fortid og framtid til nåtid. Det er -nå- du føler, kroppen din opplever og erfarer. Det er nå du kjenner at du lever. Jeg bruker varhet og oppmerksomhet som verktøy: Hva kjenner du nå? Hva er du oppmerksom på? Dette leder direkte til kjernen av din personlige erfaring i øyeblikket.

Vi er i dialog

Gestalt er en relasjonell metode, med en toveis kommunikasjon mellom klient og terapeut. Det er ikke kun klienten som forteller og terapeuten som stiller spørsmål og  gir råd, men en dialog i samspill mellom to likeverdige mennesker. Møtet mellom klient og terapeut her og nå står i fokus. Klienten lærer om seg selv i prosessen, det samme gjør terapeuten. Den dialogiske holdningen sees som en viktig faktor for en god terapeutisk relasjon og gir mulighet for endring hos klienten.

Teen Psychologist
gestalt3.jpg

Vi beskriver

 

I gestaltterapi beskriver jeg, framfor å forklare. Jeg har en ikke-dømmende og ydmyk tilnærming, der jeg legger forutinntatte holdninger til side. Hvert element av det du forteller behandles med lik verdi og betydning. Jeg retter oppmerksomheten mot det åpenbare, slik som kroppsspråket, tonen på stemmen, holdning og bevegelse. Fokuset i terapien retter jeg mot hva som skjer fra øyeblikk til øyeblikk i en pågående prosess, sammen med det du forteller. 

 

Forteller du eksempelvis om at en situasjon med en person i din nærhet gikk bra, og du samtidig knytter nevene, kan jeg si - jeg ser du knytter nevene når du sier at det gikk bra... Slik kan kroppene våre fortelle noe annet og mer, enn det vi sier, dette kan gi verdifull informasjon om hva som er viktig for deg.

Vi er en del av situasjonen

Gestalt er helhetlig og forstår mennesket gjennom det pågående forholdet til sine omgivelser. Det er ikke kun individet, men konteksten, kulturen og samfunnet som er med på å påvirke. Vi er ikke individuelle vesener separat fra alt annet, men del av flere felt/situasjoner som påvirker oss. Som mennesker er vi forbundet, vi påvirker og påvirkes i samspillet mellom oss og omgivelsene.

Eksperimenter

Gestaltterapi er kjent for bruken av eksperimenter. Når vi eksperimenterer jobber vi sammen for å oppnå ny kunnskap, innsikt og informasjon i din prosess. Dette er en måte å høyne din oppmerksomhet på, og hjelper deg skape nye innfallsvinkler til dine utfordringer.

 

Eksperimentene kan være spontane eller allerede eksisterende teknikker. Et eksperiment kan være å overdrive en bevegelse eller stilling. Dette kan forsterke følelser og oppfatninger knyttet til det du kommer med, og kan gi økt oppmerksomhet og innsikt.

 

Et kjent eksperiment er stolarbeid, der ulike, gjerne motstridende sider av deg, eller personer du kjenner kan spilles ut gjennom å plassere de ulike personene eller sidene av personligheten i to eller flere stoler. På denne måten erfarer du følelser og opplevelser i konkrete situasjoner og ikke bare snakker om dem. 

Vi kan også si at terapisituasjonen i seg selv er et eksperiment. 

Back to School

Den paradoksale endringsteorien

Change occurs when one becomes what he is,

not when he tries to become what he is not

 

- Arnold Beisser - 

Sentralt i gestalt står den paradoksale endringsteorien:

Ofte har vi vansker med å erkjenne og akseptere situasjonen vi er i og hvordan vi har det. Vi forsøker å endre det som er ved å søke bort fra situasjonen med de vonde og ubehagelige følelsene. Dette fører til at endring blir vanskelig og kanskje vi til og med får mer av det vi allerede har.

 

Om vi derimot erkjenner det som er her og nå, oppstår muligheten for at noe nytt kan komme inn og endring kan skje. Så vi må paradoksalt nok erkjenne fullt og helt hvor vi står, før vi kan flytte oss av flekken!

bottom of page